Førere uddannes med laserduelsystemman. 1. juni 2015"Når HOLD 15-1 er afsluttet vil der atter ske en erfaringsindsamling med henblik på yderligere optimering."

Kilde: forsvaret.dk.


De første erfaringer med laserduelsystem er sket på den grundlæggende sergentuddannelse, GSU hold 14-2. Det har det nuværende hold 15 glæde af i føreruddannelsen, FØRUDD.

Laserduelsystem, LDS, er et uddannelseshjælpemiddel der, i rette tid og på rette sted, kan medvirke til en større indlæringsdybde hos såvel den enkelte soldat som føreren. Erfaringer fra øvelser i såvel Canada og senest i Tyskland med danske enheder viser, at LDS skaber megen læring på tværs af niveauer.

     Indførelse af LDS ved HSGS vil være med til at sprede budskabet om effekten. "Ringe i vandet", der forhåbentligt vil skabe større præcedens for anvendelse af LDS.

Nu: Eget sæt under uddannelse
     Ved HSGS har der i en lang periode været ca. 30 sæt af LDS til rådighed. Disse sæt er ikke blevet anvendt i særlig grad, af varierende årsager. Oftest begrundet i tid og ressourcer:
     - Skulle indskydes hver gang.
     - Kunne kun lånes fra gang til gang (der var andre brugere).
     - Fejlmeldinger blev enten ikke udfærdiget eller reparation/erstatning skete ikke.
     Derfor har der ved HSGS over en periode, været lagt megen energi i, at anskaffe tre komplette delingssæt således, at hver enkelt elev i en deling kunne tildeles sit eget sæt under uddannelsen.
     Dette er nu lykkedes.


Prøvede sig frem
     I forbindelse med GSU HOLD 14-2 iværksattes anvendelsen som en del af FØRUDD.
     I første omgang var fokus på at få uddannet eleverne i klargøring af materiellet, og så ellers anvende det i FØRUDD. Der var ikke opstillet retningslinier for, hvorledes LDS skulle anvendes.
     Det handlede om at prøve sig frem.
     Erfaringerne i forbindelse med HOLD 14-2 har været positive og negative, blandt såvel instruktørerne som elever. Nedenfor har jeg anført udpluk af meldinger fra instruktører og elever.
     Positiv (generelle):
     - At klargøring og indskydning af LDS er en forudsætning for succes under anvendelse af LDS.
     - Klargjort og indskudt LDS har medført en øget læring omkring enkeltkæmperfærdigheder.
     - LDS har givet eleven oplevelsen af, at en velindrettet skydestilling (KSTL) øger såvel egenbeskyttelse som træf i forhold til fjenden (en hel deling i angreb blev nedkæmpet, inden de nåede frem til KSTL).
     Udfordrende (generelle):
     - Klargøring/indskydning af LDS har til tider været mangelfuldt.
     - Instruks af momenter på handlebaner har til tider været mangelfuld.
     - Oplæg omkring formål med anvendelse af LDS på den enkelte FØRDAG, har til tider været mangelfuld.
     - Den logistiske situation har besværliggjort erstatning af fejlmeldt materiel.
     - Behov for interface således at LDS kan kombineres med SAAB.
     - Behov for flere SAAB hejs.

Uddannelse justeret
     Disse erfaringer rigere, er der foretaget følgende justeringer til HOLD 15-1 (igangværende hold):
     - I den første del af FØRUDD anvendes LDS ikke, standarder/kampeksercitser samt kommandoer har fokus.
     - LDS anvendes fra og med FELT I (øvelse omhandlende BSO).
     - Fokus i anvendelsen er, at repetere enkeltkæmperfærdighederne (mangelfulde ved møde på HSGS).
     - Den logistiske del bearbejdes med henblik på:
     o Erstatning af defekt materiel.
     o Anskaffelse af reservemateriel.
     o Anskaffelse af interface til kombination af LDS og SAAB.

Yderligere optimering
     Når HOLD 15-1 er afsluttet vil der atter ske en erfaringsindsamling med henblik på yderligere optimering.
     Ideer i den retning er:
     - "Dommerpistolen" anvendes under den første del af FØRUDD til at markere på de elever, som ikke agerer i forhold til fjenden (elever har kun vest på).
     - Anvendelse af det "tre-trins" skema som HKIC har udviklet, for at gøre den praktiske anvendelse mere brugervenlig og målrettet soldatens/holdets/gruppens niveau.
     Men for nuværende er "barren" sat, den kan så hæves eller sænkes ...

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5527-HSGS---Haerens-Sergentskole--foerere-uddannes-med-laserduelsystem.htm.

Tweet